Unbenanntes Dokument Snowflakes, Hokkaido, Japan 2005